AVISO LEGAL  E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

 

Titular do Sitio Web

 • Datos Rexistrais: Registro Mercantil da Coruña, folla C-455, Tomo 777, folio 133.
 • Inscrita con número 2010 no Registro de Empresas de Seguridad D.S.E.

Condicións de uso

A presente páxina web ten por obxecto facilitar aos usuarios e/ou potenciais clientes ou clientes información relativa ás actividades de Sistemas de Seguridade A1, SL (en adiante Seguridade A1)e  aos servizos que ofrece a mesma, así como proporcionar información que poida resultar de interese. 

Con esta páxina web Seguridade A1 pretende prestar un servizo útil, polo que as suxestións usuarios da mesma son benvidas. Pero se non está de acordo con algunha das condicións contidas neste aviso, deberá deixar de empregar a páxina web. O acceso á mesma implica a aceptación das mesmas sen reservas.  

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. É indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo do que se trate. 

I Acceso

O acceso é público, se ben hai determinadas partes da páxina web cuxo acceso está reservado aos clientes, mediante un identificador de usuario e unha contrasinal. Os usuarios non clientes poden visitar as seccións públicas da páxina, non debendo intentar nunca o acceso ás seccións de acceso restrinxido, salvo que sexa autorizado mediante a asignación dun identificador de usuario e unha contrasinal.  

II Modificación da páxina e interrupcións ou errores no acceso

Seguridade A1 se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones de la información contenida en la página web, de la configuración y presentación de ésta y de las condiciones de acceso. 

III Contidos e páxinas enlazadas

A información contida nesta web ten carácter estritamente informativo, e, en ningún caso constitúe asesoramento de ningunha índole. A política de Seguridade A1 é tratar de que os contidos estean sempre actualizados, pero pode suceder que non o estean. 

O Sitio Web contén textos elaborados con fins informativos ou divulgativos que poden non reflectir o estado actual e que fan referencia a situacións xerais polo que o seu contido non pode ser aplicado nunca polo usuario a casos concretos. As opinións vertidas non reflicten necesariamente os puntos de vista do titular da páxina web 

O usuario non debe actuar sobre e base da información contida neste Sitio Web sen recorrer previamente á correspondente consulta co persoal de Seguridade A1.  

Os usuarios comprométense a facer un uso axeitado dos contidos e servizos que o titular da páxina web ofrece.  

Os enlaces externos que contén este Sitio Web conducen a sitios xestionados por terceiros. O titular da páxina web non responde dos contidos nin do estado de eses sitios. O uso de enlaces externos tampouco implica que Seguridade A1 recomende ou aprobe os contidos das páxinas de destino. 

A función dos ligazóns ou enlaces que aparecen nesta páxina é exclusivamente a de informar aos usuarios e clientes sobre a existencia doutras fontes de información sobre a materia en Internet, onde poderán ampliar ou completar os datos ofrecidos nesta páxina. Seguridade A1 baixo ningún concepto será responsable do resultado obtido a través destes enlaces. 

En todo caso, Seguridade A1 non asume responsabilidade derivada dos contidos enlazados dende a súa páxina web, nin pode garantir a ausencia de virus, ou outros elementos nos mesmos que poidan producir alteracións no sistema informático (hardware e software), nos documentos ou ficheiros, ou os datos, do usuario, excluíndo calquera responsabilidade polos danos de calquera clase causados ao usuario por este motivo. 

Aínda que os enlaces son supervisados regularmente para que non suceda, no caso de que calquera usuario ou un terceiro, considerara que o contido ou os servizos prestados polas páxinas enlazadas son ilícitos, vulneran valores ou principios constitucionais, ou lesionan bens ou dereitos do propio usuario ou de un terceiro, rógase que se comunique inmediatamente con Seguridade A1 dita circunstancia, e, especialmente, se os enlaces consisten en: 

 • Actividades ou contidos susceptibles de ser considerados delituosos conforme á normativa aplicable
 • Actividades ou contidos que violen dereitos de propiedade intelectual ou industrial
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a orde pública, a investigación penal, a seguridade pública ou a defensa nacional
 • Actividades ou contidos que poñan en perigo a protección da saúde pública, no respecto á dignidade da persoa, ao principio de non discriminación, a protección da saúde e a infancia, a protección de datos de carácter persoal ou calquera outro valor ou principio considerado de interese.

IV Protección de datos persoais

Introducción 

Os datos persoais vinculados a esta web respectan as esixencias do Regulamento Xeral de Protección de Datos e da lexislación normativa vixente en materia de protección de datos persoais.  

Seguridade A1 titular da web, tratará os datos de carácter persoal que se recollan a través desta web cumprindo coa normativa do Regulamento Xeral de Protección de Datos e a normativa española vixente en materia de protección de datos persoais, así, a remisión de datos polos interesados é absolutamente voluntaria e é debidamente anunciada. 

Finalidades 

En particular, os datos que se proporcionen a través da web serán tratados para a xestión do contacto ou da consulta realizada, e, no seu caso, se se produce solicitude ou encargo, a xestión do mesmo, administrativa, contable e fiscal, así como o arquivo histórico.  

Lexitimación del tratamiento

A lexitimación do tratamento dos seus datos é consecuencia do consentimento que presta enviando o formulario de contacto ou a consulta. Se se produce solicitude ou encargo, a lexitimación será a relación derivada do mesmo, podendo chegar a ser contractual e o cumprimento das obrigas profesionais e legais derivadas do mesmo. Tamén existe a lexitimación a través da vía de interese do titular da páxina web ou do usuario.  

Comunicacións dos datos

Os datos derivados de contacto e la consulta non serán comunicados a terceiros, salvo autorización expresa ou obriga legal.  

Dereitos dos interesados

Calquera persoa ten dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando os seus datos persoais, ou non. As persoas interesadas teñen dereito a acceder aos seus datos persoais, a actualizalos, rectificar os datos inexactos ou solicitar a súa supresión cando os datos xa non sexan necesarios en calquera momento. 

En determinadas circunstancias previstas no artigo18 RGPD os interesados poderán solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, en cuxo caso unicamente os conservaremos para o exercicio ou a defensa de reclamacións, tamén poderán, por motivos relacionados coa súa situación particular opoñerse ao tratamento dos seus datos. Os interesados teñen dereito a opoñerse a elaboración de perfís. Se concorren os requisitos do artigo 20 RGPD teñen dereito a solicitar a portabilidade dos seus datos. 

Tamén teñen dereito, en calquera momento a renunciar ao consentimento prestado.  

 Como consecuencia da aplicación do dereito á supresión ou oposición ao tratamento de datos persoais no contorno online dos interesados teñen o dereito ao esquecemento segundo a xurisprudencia que o Tribunal de Xustiza da UE determina.

Exercicio de Dereitos de Protección de Datos

Os usuarios poden exercer os seus dereitos mediante escrito postal dirixido á dirección física arriba indicada de Seguridade A1, a través do correo electrónico tamén facilitado. 

Se considera que os seus dereitos non foron atendidos debidamente, ten dereito a presentar unha reclamación ante a Agencia Española de Protección de Datos, con datos de contacto:  

Dirección postal: C/Jorge Juan, 6, 28.001-Madrid

Página web: www.agpd.es

Teléfono: 901 100 099

Sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Vías a través das cales recóllense datos persoais. Finalidades do tratamiento

Formularios de contacto
Os datos persoais recollidos serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que Seguridade A1 é titular. 

Datos recollidos polo servidor web

 • Versión Navegador
 • Versión Sistema Operativo
 • Dirección IP
 • Interface de Usuario
 • Idioma Navegador

Os datos persoais recollidos polo servidor web serán obxecto de tratamento automatizado e incorporados aos correspondentes ficheiros dos que Seguridade A1 é titular. 

Medios de comunicación tradicionais
Así mesmo, poderá facilitarnos os seus datos a través de teléfono, correo electrónico e outros medios de comunicación indicados na sección de contacto.  

A finalidade do tratamento destes datos será unicamente a de prestarlle a información ou servizos que nos solicite. 

Certos servizos prestados a través do sitio web poden conter condicións particulares con previsións específicas en materia de protección de datos persoais. Faise indispensable a súa lectura e aceptación con carácter previo á solicitude do servizo que se trate.   

Redes sociais
Contamos con perfil nas principais redes sociais de Internet, recoñecéndose en tódolos casos responsable do tratamento dos datos dos seus seguidores, fans, subscriptores, comentaristas e outros perfís de usuarios (en adiante, seguidores). O tratamento que a entidade levará a cabo con ditos datos será, como máximo, o que a rede social permita aos perfís corporativos. Poderemos informar aos seguidores por calquera vía que a rede social permita sobre as nosas actividades. En ningún caso extraeremos datos das redes sociais, a menos que se obtivera puntual e expresamente o consentimento do usuario para facelo. Cando, debido á propia natureza das redes sociais, o exercicio efectivo dos dereitos do seguidor quede supeditado á modificación do perfil persoal deste, comprometémonos a axudarlle e aconsellarlle a tal fin na medida das súas posibilidades. 

Contido aportado polos usuarios

Nas redes sociais, formularios, blogs e similares instrumentos os usuarios poden realizar comentarios.  

Toda a información e comentarios que se reciban consideraranse cedidos a título gratuíto. O usuario non debe enviar información que non poda ser tratada desta forma. 

Tampouco se recomenda o envío público de información propia e moito menos de terceiros, e prohíbese expresamente o incorporar datos sensibles ou que vulneren calquera tipo de dereito das persoas. 

O titular da páxina web resérvase o dereito de publicar os comentarios que se envíen e retirar todos aqueles comentarios e achegas que non estean relacionados co contido da entrada na que se realiza o comentario, vulneren a propiedade intelectual, o respecto á dignidade da persoa, o dereito ao honor, a propia imaxe ou a intimidade, o dereito á protección de datos persoais, que sexan discriminatorios, xenófobos, racistas, pornográficos que atenten contra a xuventude ou a infancia, a orde ou a seguridade pública ou que, ao seu xuízo, resultaran ilegais ou, simplemente, non apropiados para a súa publicación. En calquera caso o titular da páxina web non se fai responsable das opinións vertidas polos usuarios a través das ferramentas de participación, nin dos contidos. 

Aqueles comentarios ou contidos non publicados ou retirados serán destruídos.  

Quen envíe un comentario é responsable de aportar contidos ilícitos e faise responsable das posibles responsabilidades que por calquera razón, poidan xurdir, incluíndo as eventuais indemnizacións. Con carácter enunciativo pero non limitativo a non empregalos para: incorrer en actividades ilícitas ou contrarias á boa fe e á orde pública, difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou atentatorio contra os dereitos humanos; que poidan provocar danos nos sistemas físicos e lóxicos da entidade, aos seus provedores ou a terceiras persoas, introducir ou difundir na rede virus informáticos ou outros sistemas físicos ou lóxicos que que sexan susceptibles de provocar os  danos anteriormente mencionados; intentar acceder e modificar ou manipular as mensaxes de outros usuario; vulneración do dereito á protección de datos. 

Se o usuario inclúe datos de carácter persoal debe cumprir a normativa de protección de datos. Respecto aos seus, pode exercer os dereitos consignados no apartado anterior. 

Obriga de Secreto e Confidencialidade

O persoal e voluntariado de Seguridade A1 que tiveran algún tipo de intervención nas accións prestadas aos usuario, están comprometidas a non divulgar nin facer uso da información á que accederan por razón do seu posto. A información subministrada polo usuario terá, en todo caso, a consideración de confidencial, sen que poda ser empregada para outros fins que os relacionados co titular da páxina web 

Comprometémonos ao cumprimento da obriga de segredo dos datos de carácter persoal y do deber de gardalos de xeito confidencial e adoptaremos as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento do estado da tecnoloxía.  

Propiedade industrial e intelectual

Tódolos contidos, textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, ligazóns e demais contidos audiovisuais e/ou sonoros, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte son propiedade intelectual do titular da páxina web ou de terceiros, sen que poda entenderse cedido ao usuario ningún dereito de explotación recoñecido pola lexislación vixente.  

As marcas, nomes comerciais e signos distintivos son titularidade de Seguridade A1 ou de terceiros, sen que poda entenderse que o acceso á páxina web da que é obxecto este aviso legal atribúe ningún dereito sobre os mesmos.  

Aqueles usuarios que fagan comentarios no blog ou redes sociais ceden a título gratuíto os seus dereitos de propiedade intelectual, e están sometidos ás condicións expresadas no apartado “contido aportado polos usuarios”.  

Responsabilidades

O titular da páxina web non será en ningún caso, responsable, polos danos e prexuízos de calquera índole derivados, directa ou indirectamente, da falta de lectura deste aviso, ou do incumprimento das obrigas especificadas nas condiciones. Así mesmo, o titular da páxina web exclúe calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza que, fóra do seu efectivo control, poidan deberse á transcrición, difusión, almacenamento, posta a disposición, recepción, obtención ou acceso á páxina web ou aos seus contidos.  

Normativa e Xurisdición

As presentes Condicións de Uso do Sitio Web réxense en todos e cada un dos seus extremos pola lei española. Este aviso legal non se arquivará individualmente para cada usuario senón que permanecerá accesible por medio de Internet neste mesmo sitio web.